Rola samodzielnej drużyny ratownictwa ogólnego w sytuacjach kryzysowych

Cele szkolenia:

– zapoznać uczestników szkolenia z różnymi zagrożeniami kryzysowymi ,
– uświadomić konieczność zorganizowania i przygotowania samodzielnej drużyny ratownictwa ogólnego w systemie działalności ratowniczej instytucji,
– zapoznać szkolonych ze strukturą sdrro oraz różnymi wersjami jej działań,
– wskazać na konieczność szkolenia specjalistyczne poszczególnych członków drużyny przygotowujące ich do pełnienia wyznaczonych funkcji,
– wyjaśnić wszystkie kwestie związane z omawianymi tematami.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Szkolenie pozwoli przygotować kierownictwo jednostek organizacyjnych oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracowników do powołania i przeszkolenia sdrro spośród podległych pracowników oraz przybliżyć zakres działania sdrro w różnych stanach kryzysowych ( podłożenie bomby, pożar itp.). Do zadań drużyny będzie należało reagowanie i współdziałanie z odpowiednimi organami na wypadek wojny, klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń nadzwyczajnych dla przeprowadzania ewakuacji urzędu ( osób i mienia ).

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

Adresaci szkolenia:

Kierownictwo jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za problematykę obrony cywilnej.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:

Certyfikat ukończenia szkolenia w ramach Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje:

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają niezbędne materiały i skrypty.

Bloki szkoleniowe:

1. Różne stany zagrożeń kryzysowych
2. Organizacja i funkcjonowanie samodzielnej drużyny ratownictwa ogólnego w zakładzie pracy
3. Podstawy prawne
4. Różne wersje działań sdrro w zależności od zaistniałego zagrożenia

Prowadzący szkolenie:

dr Tadeusz Krakowski

Czas i terminy szkoleń:

Szkolenie trwa 6 godzin.
Szkolenia odbywają się w terminach dopasowanych do potrzeb zamawiających szkolenie.

Zamówienie szkolenia:

instytut@eib.edu.pl
+48 608 400 275