Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest instytucją rządową, działającą na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Podstawowym zadaniem ABW jest wiedzieć – możliwie wcześnie i możliwie dużo – aby skutecznie neutralizować zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.
Status służby specjalnej, jaki posiada ABW oraz wynikające z tego obowiązki i uprawnienia zostały uregulowane jednolitym aktem prawnym – Ustawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. ABW realizuje swoje ustawowe zadania hołdując zasadom legalizmu i praworządności. Są one obecne w każdej, pojedynczej czynności podejmowanej przez funkcjonariuszy ABW.

Doświadczenie w kompletowaniu i analizowaniu informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa pozwala ABW skutecznie realizować delegowane ustawowo zadania. Jako służba specjalna posiada uprawnienia operacyjne i śledcze. Kadra ABW to w większości absolwenci elitarnych kierunków studiów, posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe oraz wyróżniający się odpowiednimi standardami etycznymi do realizowania istotnych dla bezpieczeństwa państwa zadań.
Do zadań ABW należy:
1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa,
2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:
a) szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa,
b) godzących w podstawy ekonomiczne państwa,
c) korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa,
d) w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
e) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym
oraz ściganie ich sprawców
3) realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych,
4) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego,
5) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.
Działalność ABW poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w związku z jej działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań określonych w pkt 2.